Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden ECHOMEDIC
.

 1. De contractspartij is slechts diegene met wie de Afnemer de overeenkomst sluit;
  Afnemer: de partij met wie ECHOMEDIC een overeenkomst sluit;
  Product: te leveren zaken, inclusief montage en inwerkingstelling (indien overeengekomen);
  Dienst: onderhoud, reparatie of andere diensten, inclusief de levering van de benodigde onderdelen; Levering: de uitvoering van de overeenkomst tot levering van een Product en/of Dienst; Factuurbedrag: de overeengekomen prijs voor de gehele overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen ECHOMEDIC en de Afnemer. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op in de toekomst te sluiten overeenkomsten. Bij afwijkingen tussen specifieke bepalingen in een overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de specifieke bepalingen voor. Het staat ECHOMEDIC vrij om geen beroep te doen op een of meer bepalingen in de algemene voorwaarden.
  Door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
 3. Totstandkoming, duur en inhoud van overeenkomst
  Een overeenkomst tussen ECHOMEDIC en de Afnemer komt bij voorkeur Schriftelijk tot stand. Bij Diensten is dit doorgaans mondeling (telefonisch). Als een overeenkomst niet Schriftelijk wordt gesloten of bevestigd, maar ECHOMEDIC hieraan uitvoering geeft zonder dat de Afnemer protesteert, geldt de overeenkomst als gesloten. ECHOMEDIC heeft het recht om binnen 2 werkdagen na sluiting van de overeenkomst deze alsnog te annuleren. Een overeenkomst tot preventief onderhoud (onderhoudsabonnement) wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar en wordt automatisch op 1 december van elk jaar voor het volgende jaar verlengd, tenzij de Afnemer de overeenkomst vóór 1 december Schriftelijk heeft opgezegd. Partijen kunnen afwijken van deze wijze van sluiten van overeenkomsten. Als de Afnemer naar het oordeel van ECHOMEDIC niet voldoende kredietwaardig is, kan ECHOMEDIC de overeenkomst op ieder moment opzeggen, dan wel vooruitbetaling of zekerheid eisen.
 4. Leveringstermijn
  ECHOMEDIC spant zich in om de overeengekomen leveringstermijn na te komen. ECHOMEDIC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van te late Levering.
  ECHOMEDIC heeft het recht om de Levering in delen te verrichten en in delen te factureren.
 5. Factuurbedrag
  Het door Afnemer te betalen bedrag is exclusief BTW, tenzij anders vermeld. ECHOMEDIC kan het Factuurbedrag verhogen indien haar inkoopsprijs tussentijds aanmerkelijk wordt verhoogd. Indien het totale Factuurbedrag excl. BTW hierdoor meer dan 5% hoger uitvalt, kan Afnemer de overeenkomst in dat geval opzeggen. Als voor een reparatie of andere Dienst geen Factuurbedrag is overeengekomen, kan de Afnemer voorafgaand aan de werkzaamheden overleggen over de te verwachten kosten. Indien geen overleg plaatsvindt, is de Afnemer akkoord met de gebruikelijke tarieven van ECHOMEDIC.
 6. Facturering en betaling
  Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum.
  Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande bedrag.
  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld zal op de vervaldag van rechtswege een forfaitaire contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is die schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.
  Elk bezwaar tegen deze factuur moet gemotiveerd en binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum gebeuren met een aangetekend schrijven. Bij gebrek aan bezwaar binnen die termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  V oor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/dienstverlener bevoegd.
 7. Afwijking van de specificaties
  De Afnemer kan alleen rechten ontlenen aan de rechtstreeks van ECHOMEDIC ontvangen specificaties.
  Aan specificaties uit een andere bron (zoals de website van ECHOMEDIC, informatie van de fabrikant of reclamemateriaal) kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Slechts als een afwijking van de specificaties gevolgen heeft voor de functionering van de praktijk van de Afnemer, kan de Afnemer ECHOMEDIC daarop aanspreken. De aansprakelijkheid van ECHOMEDIC is in dat geval beperkt tot het leveren van een vervangend Product of Dienst, als bedoeld in artikel 12. Verdergaande aansprakelijkheid van ECHOMEDIC is uitgesloten; zie artikel 13.
 8. Montage en inwerkingstelling
  Als ECHOMEDIC de montage van een te leveren Product verricht, is de Afnemer verplicht om:
 • bij de montage en inwerkingstelling de aanwijzingen van ECHOMEDIC op te volgen;
 • te zorgen dat de aanwezige gebouwen en installaties de juiste eigenschappen hebben om de
  montage en deugdelijke werking te garanderen;
 • te zorgen voor de benodigde mankracht en hulpmaterialen;
 • te zorgen dat ter plaatse niet tegelijkertijd werkzaamheden worden uitgevoerd door andere
  personen dan ECHOMEDIC.
 • te zorgen dat de overeengekomen planning wordt gerespecteerd. Mochten monteurs van
  ECHOMEDIC niet ongehinderd kunnen werken, dient ECHOMEDIC ten minste 5 werkdagen voor aanvang werkzaamheden daarover dienen te worden geïnformeerd opdat in overleg een nieuwe datum kan worden bepaald.
  Indien Afnemer aan het voorgaande niet voldoet, kan ECHOMEDIC bijkomende kosten in rekening brengen. Deze bedragen € 250,- per dag of dagdeel per persoon dat ECHOMEDIC niet of niet ongehinderd kan werken.
 1. Voorschriften
  De Afnemer is verplicht om de door ECHOMEDIC en/of de fabrikant verstrekte voorschriften voor montage en gebruik van Producten en voorschriften in het kader van geleverde Diensten op te volgen, en te zorgen dat derden (zoals contractspartijen van de Afnemer) deze opvolgen.
 2. Annulering
  Indien een door ECHOMEDIC met Afnemer gesloten overeenkomst wordt ontbonden op

Verzoek van Afnemer of als gevolg van een aan Afnemer toe te rekenen oorzaak, is ECHOMEDIC gerechtigd van Afnemer een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 30% van de orderwaarde van de betreffende leverantie exclusief BTW beloopt.
11. Klachten, klachttermijn
Klachten over een geleverd Product of Dienst of over een ontvangen factuur moeten binnen 8 werkdagen Schriftelijk aan ECHOMEDIC kenbaar worden gemaakt. De Levering van een Product of Dienst wordt bij voorkeur bevestigd door ondertekening van een orderbon door de Afnemer. Indien de orderbon niet is ondertekend, wordt de Levering geacht te hebben plaatsgevonden, tenzij Afnemer binnen 3 werkdagen Schriftelijk heeft geklaagd en dit gegrond wordt verklaard.
12. Garantie
Als een Product of Dienst volgens de Afnemer niet aan de overeenkomst voldoet, onderzoekt ECHOMEDIC of dit onder de garantie valt.
Een gebrek valt in ieder geval niet onder de garantie als:

 • een jaar is verstreken na de Levering; indien de termijn van de fabrieksgarantie op een Product langer is dan een jaar, geldt die termijn;
 • het gebruikelijke aantal bedrijfsuren of de gebruikelijke belasting van het Product is overschreden;
 • het gebrek optreedt aan een slijtagedeel.
  Een gebrek valt in ieder geval niet onder de garantie als de Afnemer:
 • zelf of door derden herstellingen of veranderingen heeft aangebracht;
 • niet-originele onderdelen heeft gebruikt;
 • niet aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 • handelt in strijd met de voorschriften zoals in artikel 9 bedoeld;
 • het gebrek te laat heeft gemeld (zie artikel 11).
  Als het gebrek onder de garantie valt, kan ECHOMEDIC kiezen om zonder kosten een vervangend (identiek of gelijkwaardig) Product ter beschikking te stellen, een reparatie uit te voeren, of de Dienst opnieuw te verrichten. Als een Product onder garantie wordt vervangen of de Dienst opnieuw wordt verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
 1. Aansprakelijkheid ECHOMEDIC
  De aansprakelijkheid van ECHOMEDIC is in alle gevallen beperkt tot de garantieverplichtingen zoals in artikel 12 bedoeld. Voor andere schade is ECHOMEDIC niet aansprakelijk.
  ECHOMEDIC is in het bijzonder niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals bijvoorbeeld:
 • schade aan zaken, waaronder de installatie waar het geleverde Product deel van uitmaakt of waarop de Dienst betrekking heeft;
 • schade ten gevolge van vertraging in de Levering van het Product of de Dienst;
 • schade doordat de Afnemer vervangende Producten, machines of (hulp) personen moet
  inschakelen of vervangende Diensten moet afnemen;
 • schade wegens vertraging in de bedrijfsvoering van de Afnemer, gemiste besparingen,
  gemaakte kosten of gederfde winst;
 • letsel- en overlijdensschade;
 • immateriële schade, zoals het verlies van klanten, goodwill- en reputatieschade;
 • schade die wordt geleden door partijen met wie de Afnemer verplichtingen is aangegaan, of
  andere derden;
 • boetes.

ECHOMEDIC is bovendien in geen enkel geval aansprakelijk tot vergoeding van een bedrag dat hoger is dan het Factuurbedrag. De Afnemer vrijwaart ECHOMEDIC van iedere aansprakelijkheid tegenover derden (zoals contractspartijen van de Afnemer) in verband met door ECHOMEDIC geleverde Producten en Diensten.
14. Eigendomsvoorbehoud en verpandingsverbod
ECHOMEDIC blijft eigenaar van geleverde Producten totdat de Afnemer alle facturen (ook voor andere overeenkomsten) heeft voldaan. Overdracht of verpanding door de Afnemer, van Producten die nog eigendom zijn van ECHOMEDIC, is uitgesloten. De Afnemer zal medewerking verlenen aan teruggaaf van Producten die eigendom zijn van ECHOMEDIC, als ECHOMEDIC daarom verzoekt.
Als de Afnemer een betalingsachterstand heeft en Producten heeft doorverkocht aan derden, is de Afnemer verplicht om zijn vorderingen op die derden aan ECHOMEDIC over te dragen of te verpanden, als ECHOMEDIC daarom verzoekt.
15. Verzuim
Onder meer in de volgende situaties is de Afnemer in verzuim in de nakoming van zijn verplichtingen:

 • als hij niet voldoet aan zijn verplichtingen uit een gesloten overeenkomst;
 • als hij in faillissement of in surséance verkeert, of een aanvraag daartoe is gedaan;
 • als hij zijn bedrijfsactiviteiten (gedeeltelijk) stillegt of overdraagt;
 • als ten laste van hem beslag is gelegd.
  Indien de Afnemer in verzuim is:
  heeft ECHOMEDIC het recht om de nakoming van verplichtingen uit een of meer overeenkomsten op te schorten en/of overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden; zijn alle vorderingen op de Afnemer ineens opeisbaar.
 1. Rechtskeuze en geschillen
  Op alle overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Het Weens koopverdrag (CISG) en andere internationale regelingen zijn niet van toepassing.
  Bij een geschil in beslist uitsluitend de rechtbank België.

Privacy voorkeuren

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren tijdens uw bezoek. We gebruiken zowel functionele als niet-functionele cookies. Niet functionele cookies helpen ons te analyseren en begrijpen hoe de website wordt gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om deze cookies uit te schakelen. Het uitschakelen van deze cookies kan uw browse-ervaring beïnvloeden.

Functionele cookies (altijd aan)

Functionele of noodzakelijke cookies zijn absoluut essentieel voor de correcte werking van de website. Deze cookies zorgen uitsluitend voor basisfunctionaliteiten en de beveiliging van de website. Ze slaan geen persoonlijke informatie op.

Niet-functionele cookies

Niet-functionele of niet-noodzakelijke cookies zijn niet nodig voor de correcte werking van de site en gebruiken persoonlijke gegevens voor het opstellen van analytics.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. We nemen aan dat u hiermee instemt, maar u kunt deze uitschakelen als u dat wenst.
Privacy Policy

Voorkeuren bijwerken Akkoord